Sylabus
 
KCJ/ UJJDA Úvod do studia jazyka
Přednáška/cvičení: 1+2
Způsob zakončení: zápočet
 
Cíle předmětu (anotace): 
Studenti se seznamují s obecným přehledem teorie jazykovědy a komunikace jakožto nezbytným základem pro studium češtiny. Nedílnou součástí výuky je také základní lingvistická terminologie. Výuka je koncipována tak, aby na teoretické přednášky navazovaly praktické semináře. Absolvent kurzu má přehled o jednotlivých jazykovědných disciplínách, orientuje se v historickém vývoji lingvistického bádání a ovládá základní terminologii. 
 
Požadavky na studenta:
Hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem. Podmínkou pro úspěšné absolvování předmětu je plnění zadaných seminárních úkolů, četba zadané literatury, alespoň 80% účast a úspěšné zvládnutí písemného testu min. na 70 % (max. 20 bodů, min. 14 bodů).
Hodnoticí škála: A 20-19 bodů, B 18 bodů, C 17 bodů, D 16 bodů, E 15-14 bodů, F 13 bodů a méně (menší než 70% úspěšnost).
 
Seminární práce
Student připraví prezentaci na zadané téma. Rozsah, formu a téma stanoví vyučující.
 
Písemný test
Písemný test prověří studentovu orientaci v látce předmětu, probíraných tématech, odborné literatuře a terminologii (max. 20 bodů, min. 14 bodů).
 
 
Obsah:
1. Jazyk a jeho funkce, přirozené a umělé jazyky.
2. Klasifikace jazyků (genetická a typologická).
3. Lingvistika a její disciplíny.
4. Jazykovědná pracoviště a časopisy.
5. Stratifikace češtiny, jazykové příručky.
6. Dějiny lingvistiky.
7. Vývoj a druhy písma.
8. Teorie znaku.
9. Komunikační proces.
10. Strukturalismus a Pražský lingvistický kroužek.
11. Generativní gramatika a Noam Chomsky.
12. Korpusová lingvistika.
13. Filozofie jazyka.
 
 
Literatura:
 
Základní:
ČERMÁK, F.: Jazyk a jazykověda. Praha: Karolinum, 2011.
ČERNÝ, J.: Malé dějiny lingvistiky. Praha: Portál, 2005.
ČERNÝ, J.: Úvod do studia jazyka. Olomouc 1998.
KARLÍK, P. - NEKULA, M. - PLESKALOVÁ, J. (eds.): Encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, 2002. 
LOTKO, E.: Slovník lingvistických termínů pro filology. Olomouc: UP, 2003.
 
 
Doporučená:
ČERNÝ, J.: Dějiny lingvistiky. Olomouc: Votobia, 1996.
ERHART, A.: Základy jazykovědy. Praha: SPN, 1990.
KOMÁREK, M.: Dějiny českého jazyka. Brno: Host, 2012.
PALEK, B. Základy obecné jazykovědy. Praha: SPN, 1989. 
SAUSSURE, F. Kurs obecné lingvistiky. Praha: Academia, 2007.
 
 
Rozšiřující: 
HŘEBÍČEK, L.: Filologie versus lingvistika. Vesmír 87, 2008, s. 488-490.
CHOMSKY, N.: Syntaktické struktury. Praha: Academia, 1966.
KÉKI, B.: 5000 let písma. Praha: Mladá fronta, 1984.
PEREGRIN, J.: Kapitoly z analytické filosofie. Praha: Filosofia, 2014.
SVOBODA, V. - PEREGRIN, J.: Od jazyka k logice: filozofický úvod do moderní logiky. Praha: Academia, 2009.