Literatura

 

Základní:

ČECHOVÁ, M. - KRČMOVÁ, M. - MINÁŘOVÁ, E.: Současná stylistika. Praha: NLN, 2008.

DANEŠ, F. - GREPL, M. - HLAVSA, Z. (eds.). Mluvnice češtiny 3 (část Textová syntax). Praha: Academia, 1987.

HIRSCHOVÁ, M.: Pragmatika v češtině. Praha: Karolinum, 2013.

HIRSCHOVÁ, M.: Úvod do teorie textu. Olomouc: UP, 1989.

HOFFMANNOVÁ, J. a kol.: Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha: Academia, 2016. 

HOFFMANNOVÁ, J. Stylistika a .... Současná situace stylistiky. Praha: Trizonia, 1997.

KARLÍK, P. - NEKULA, M. - PLESKALOVÁ, J (eds.). Encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, 2002.

 

Doporučená:

ČECH, R.: Metody kvantitativní analýzy (nejen) básnických textů. Olomouc: UP, 2014.

ČMEJRKOVÁ, S. - DANEŠ, F. - SVĚTLÁ, J.: Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999.

HŘEBÍČEK, L.: Lectures on Text Theory. Praha: AV ČR, 1997.

JÍLEK, V.: Žurnalistické texty jako výsledek působení jazykových a mimojazykových vlivů. Olomouc: UP, 2009.

KARLÍK, P. a kol. Příruční mlvnice češtiny. Praha: NLN, 2012.

PRAVDOVÁ, M. - SVOBODOVÁ, I. (eds.): Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 2014.

 

Rozšiřující:

HAVEL, R. - ŠTOREK, B.: Editor a text. Praha-Litomyšl: Paseka, 2006.

KOČIČKA, P. - BLAŽEK, F.: Praktická typografie. Brno: Computer Press, 2004.

TĚŠITELOVÁ, M. a kol.: Kvantitativní charakteristiky současné češtiny. Praha: Academia, 1985.