Literatura

 

Základní:

BEDNAŘÍK, P. - JIRÁK, J. - KÖPPLOVÁ, B.: Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Praha: Grada, 2011.

BURNS, L. S.: Žurnalistika: praktická příručka pro novináře. Praha: Portál, 2004.

BURTON, G. - JIRÁK, J.: Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001.

JIRÁK, J. - KÖPPLOVÁ, B.: Média a společnost. Praha: Portál, 2007.

JIRÁK, J. - KÖPPLOVÁ, B.: Masová média. Praha: Portál, 2009.

MCLUHAN, M.: Jak rozumět médiím: extenze člověka. Praha: Mladá fronta, 2011.

MCQUAIL, D.: Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2009.

REIFOVÁ, I. a kol.: Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004.

RUSS-MOHL, S.: Žurnalistika: komplexní průvodce praktickou žurnalistikou. Praha: Grada, 2005.

TRAMPOTA, T. - VOJTĚCHOVSKÁ, M.: Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010.

 

Doporučená:

GOLDBERG, B.: Jak novináři manipulují. Praha: Ideál, 2005.

MCCHESNEY, R. W.: Problém médií: jak uvažovat o dnešních médiích. Všeň: Grimmus, 2009.

MCCOMBS, M.: Agenda setting: nastolování agendy: masová média a veřejné mínění. Praha: Portál, 2009.

MCLUHAN, M.: Člověk, média a elektronická kultura. Brno: Jota, 2008.

POSTMAN, N.: Ubavit se k smrti: veřejná komunikace ve věku zábavy. Praha: Mladá fronta, 2010.

SEDLÁKOVÁ, R.: Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014.

 

Rozšiřující:

HVÍŽĎALA, K.: Jak myslet média: eseje, přednášky, články a rozhovory 2004-2005. Praha: Máj, 2005.

HVÍŽĎALA, K.: Moc a nemoc médií: rozhovory, eseje a články 2000-2003. Praha: Máj, 2003.

HVÍŽĎALA, K.: Restaurování slov: (eseje a texty o médiích 2005-2008). Praha: Portál, 2008.

KONČELÍK, J. - VEČEŘA, P. - ORSÁG, P.: Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010.

OSVALDOVÁ, B. a kol.: Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. Praha: Libri, 2007.

TOMANDL, J.: Jak účinně oslovit média: media relations v podnikání, správě, kultuře i neziskovém sektoru. Brno: Computer Press, 2011.

TOMANDL, J.: Public relations a zpravodajství: vliv hluboké proměny žurnalistiky na teorii a praxi vztahů s médii. Zlín: VeRBuM, 2012.

TRAMPOTA, Tomáš: Zpravodajství. Praha: Portál, 2006.