Jazyk a komunikace

 
Jazyk
 
 •  Systém znaků sloužící ke komunikaci. 
    a)Přirozený

    b)Umělý

 • Máme i jiné komunikační prostředky?
 • Čím se liší lidský př. jazyk od řeči zvířat?

______________________________

 

Přirozený jazyk

 • Je užívaný konkrétním společenstvím.
 • Možnost komunikace alespoň 2 lidí.
 • Komplexní systém.
 • Má více variet.
 • Nejsložitější a nejbohatší systém komunikace.
 • Relativně zavřený systém umožňující produkovat neomezené množství textů.
 • Vztah k myšlení.
 
____________________________________
 
 
Umělý jazyk
 
a)Univerzální mezinárodní jazyk.
b)Formální jazyk.
 
 
_______________________________________
 
 
Univerzální umělý jazyk
 
 • Proč potřebujeme univerzální jazyk?
 • Kdy vznikla potřeba vzniku umělých jazyků?
 • Proč nepoužít některý z existujících přirozených jazyků?
 • Jaké jsou výhody umělého jazyka?
 • Používáme v současnosti nějaký univerzální jazyk?
 
 • Zjednodušený systém imitující přirozený jazyk.
 • Je vždy založen na jednom čí více přirozených jazycích.
 • Vzniká nárazově, postrádá přirozený vývoj.
 • Nemá variety.
 • Jednoduchá gramatika bez výjimek.
 • Člověk se nejdřív učí psát, potom mluvit.
 • Již v 17. stol. Komenský
 • Např.: esperanto (lékař Ludvík Zamenhof), volapük, IDO, interlingua, occidental.
 • Cca 1000 plánovaných jazyků.
 
__________________________________
 
 
Nejznámější plánované jazyky
 
 • Nejvýznamnějším projektem je esperanto.
 • Vzniklo roku 1887.
 • Autorem byl Ludvík Lazar Zamenhof.
 • Jazyk ovládá několik milionů uživatelů asi ve stu zemích, vzniká v něm původní literatura, vycházejí časopisy, vysílají rozhlasové stanice, konají se kongresy apod.
 • Na území Československa vzniklo kolem dvaceti projektů.
 • Nejznámějším z nich byl projekt panglottie, jehož autorem byl J. A. Komenský.
 
____________________________________
 
 
Formální umělý jazyk
 • Odstranění vágnosti a víceznačnosti.
 • Matematický logický jazyk založený na výrazech.
 • O pravdivosti výrazu rozhodují formální operace v rámci daného jazyka, nikoli interpretace významu jazykového znaku.
 • Např. programovací jazyky.
 
________________________________________
 
 
Přirozený jazyk
 
 • Primární je mluvená forma.
 • Písmo je staré „jen“ 5 000 let.
 • Na světě je asi 3 000 – 7 000 jazyků.
 • Proč neznáme přesný počet jazyků?
 
______________________________________
 
 

Funkce přirozeného jazyka

 • Dorozumívací.
 • Fatická (kontaktová).
 • Expresivní.
 • Poetická (estetická).
 • Metajazyková.
 • Pojmenovávací.
 • Kognitivní (poznávací).
 • Přenášení informací v času a prostoru.

_______________________________________

 

Mluvený jazyk

 • Nepřipravenost
 • Spontánnost
 • Neformálnost
 • Dialogičnost
 • Bezprostřednost
 • Výplňková slova
 • Fatické prostředky
 • Parajazykové prostředky (zvuková stránka)
 • Neverbální prostředky

______________________________

 

Přepis

 • Fonetická transkripce: přepis na hlásky, rád [rát]
 • Transliterace: přepis do jiného písma, např. z cyrilice do latinky
 
____________________________________
 
 
Parajazykové prostředky

 

 • Hlasitost řeči
 • Výška tónu řeči
 • Rychlost řeči
 • Intonace (melodie) řeči
 • Správnost výslovnosti
 • Členění (frázování) řeči 
 
____________________________
 
 
Neverbální prostředky
 
 • Haptika (dotyk)
 • Gestika (pohyby rukou)
 • Mimika (pohyby obličeje)
 • Oční kontakt
 • Posturika (postoj celého těla)
 • Proxemika (vzdálenost komunikujících)
 • Kinezika (pohyby celého těla)
 
 
_____________________________________
 
Komunikační proces
 

ZDROJ > KÓDOVÁNÍ > PŘENOS > DEKÓDOVÁNÍ > PŘÍJEMCE

 • ZDROJ: mluvčí, pisatel, podavatel, emitor
 • KÓD: přirozený jazyk, Morseova abeceda, znaková řeč
 • SIGNÁL: hlásky, písmena
 • KANÁL: médium, vzduch
 • PŘÍJEMCE: posluchač, čtenář, recipient
 • ŠUM
 • REDUNDANCE
 • KONTEXT: komunikační situace
 • SDĚLENÍ: zpráva, informace
 • INTENCE: záměr mluvčího
 • ZPĚTNÁ VAZBA
 • PRAGMATICKÝ ÚČINEK
 • KOMUNIKÁT