Dějiny lingvistiky

 
 • Prehistorie
  Nedoložené uvažování o jazyce, starověké říše (Mezopotámie, Egypt, Čína).
 • Předvědecké období
  Sporné označení, tehdejší názory odpovídaly dané době.
 • Vědecké období
  Od 19. stol. zavedení vědecké metodologie.
____________________________________________
 
 
Starověk
 
 • Indie
 • Řecko
 • Řím
____________________________________________
 
 
Indie
 
 • Nejstarší literární památky 16.–9. stol. BC
 • Tzv. védská literatura
 • Psáno sanskrtem pomocí písma dévanágarí
 • Cca 300 BC se stal sanskrt mrtvým jazykem
 • Kvůli lit. památkám velký zájem o sanskrt => nejstarší dochovaný jazyk (gramatiky, fonetický popis, …)
 • Pániniho gramatika (nejstarší gramatika vůbec)
 • Metody srovnatelné s 19. stol. v Evropě.
____________________________________________
 
 
Řecko
 
 • Platón, Aristoteles, sofisté, gramatikové
 • Rétorika, obecné otázky filozofie jazyka
 • Zájem o gramatiku až od 3. stol. BC z důvodu zájmu o nejstarší řeckou literaturu.
 • Nejstarší řecká gramatika 2 stol. BC (Dionýsos Thrácký), klasifikace slovních druhů
____________________________________________
 
 
Řím
 
 • Aplikace řeckých poznatků na latinu, často mechanicky bez přihlédnutí k odlišnostem latiny.
 • Nejvýznamnější gramatika latiny (Priscianus).
____________________________________________
 
 
Středověk
 
 • Šíření křesťanství => vznik psané kultury v pohanských národech.
 • Gótské písmo, arménské písmo, hlaholice, …
 • Dominantní postavení latiny.
 • Ostatním („vulgárním“) jazykům se gramatikové věnovali jen okrajově.
 • Zpravidla jen přejímání řeckých a římských gramatik.
 • Spor o univerzálie (realisté vs. nominalisté).
____________________________________________
 
 
Renesance
 
 • Končí dominantní postavení klasické latiny.
 • Zájem o živé jazyky.
 • Psaly se gramatiky moderních jazyků (i exotických).
 • 1492 první gramatika moderního jazyka (španělština).
 • Otázky národního spisovného jazyka.
 • Reformy pravopisu.
____________________________________________
 
 
17. století
 
 • 1631 učebnice latiny Dvéře jazyků otevřené (Komenský)
 • 1660 Gramatika Port-Royal 
  ovlivněna metodickými postupy René Descarta
  Univerzální gramatika pro všechny jazyky
  Jazyk je odrazem myšlení
____________________________________________
 
 
Srovnávací a historická gramatika 19. stol.
 
 • Podnětem bylo objevení sanskrtu.
 • Dánsko, Německo.
 • Tento směr je považovaný za počátek vědecké lingvistiky.
 • Studium vývoje jazyků, jejich porovnávání.
 • Genetická klasifikace.
 • Zájem o fonetiku.
____________________________________________
 
 
Wilhelm von Humboldt (1767–1835)
 
 • Teorie jazykového relativismu.
 • Různé národy odlišně vnímají svět.
 • V jazyku se odráží mentalita národů.
 • Čím dokonalejší struktura jazyka, tím dokonalejší mentalita národa či rasy.
 • Zkoumal i živé jazyky (např. baskičtinu)
 • Zabýval se i strukturní typologií.
 • Diplomat, filozof, zakladatel Humboldtovy univerzity v Berlíně.
____________________________________________
 
 
Ferdinand de Saussure (1857–1913)
 
 • Švýcarský lingvista.
 • Zakladatel strukturalismu.
 • Působil na univerzitě v Ženevě.
 • Přednášel sanskrt.
 • Od 1906 učil kurz obecné lingvistiky.
 • Ze zápisků studentů vyšlo základní dílo strukturalismu Kurs obecné lingvistiky (1916).
 
____________________________________________
 
 
Strukturalismus
 
 • Jazyk je systém vzájemně závislých jednotek. => Nelze proto jednotky zkoumat izolovaně.
 • Preference synchronního přístupu.
 • Rozlišení složek langue a parole.
 • Jazykový znak je arbitrární: signifiant (označující) a signifié (označované).
 • Ženevská, pražská, kodaňská škola.
 • Význam je dán syntagmatickými a paradigmatickými vztahy. Stejně jako význam šachové figurky k ostatním.
____________________________________________
 
 
Pražská škola
 
 • Pražský lingvistický kroužek (1926)
 • Jeden z nejvýznamnějších lingvistických směrů.
 • Strukturalismus.
 • Funkční přístup.
 • Synchronní výzkum.
 • Pražský lingvistický kroužek (1926).
____________________________________________
 
 
Vilém Mathesius
 
 • Zakladatel PLK (1926).
 • Přednáška (1911) O potenciálnosti jevů jazykových.
 • Autor pojmu pružná stabilita.
 • Aktuální větné členění (funkční větná perspektiva).
____________________________________________
 
 
Vladimír Skalička
 
 • Gramatická typologie jazyků.
 • Zur ungarischen Grammatik (1935).
 • Typ češtiny (1951).
____________________________________________
 
 
Bohuslav Havránek
 
 • Spisovný jazyk a jazyková kultura.
____________________________________________
 
 
Nikolaj Sergejevič Trubeckoj
 
 • Základy fonologie (1939)
____________________________________________
 
 
Roman Jakobson
 
 • Teorie binárních opozic.
 • Příznakovost/nepříznakovost.
 • Např. ženský rod je příznakový
____________________________________________
 
 
Americký deskriptivismus
 
 • Označován také jako americký strukturalismus.
 • Nezávisle na evropském strukturalismu se v USA paralelně rozvíjel nový lingvistický směr.
 • Důraz na systémovost jazyka.
 • Zaměření na antropologii a etnografii.
 • Formalismus.
 • Matematické metody.
 • 40.–50. léta 20. stol.
 • Monopolní postavení v USA.
 • Lingvisté se zabývali indiánskými jazyky, a to v kontextu jejich kultury a prostředí.
 • Indiáni neměli písmo => synchronní výzkum.
 • Zaměření na gramatiku.
 • Potlačení lexikálního významu.
 
____________________________________________
 
 
Edward Sapir (1884–1939)
 
 • Hlavní představitel antropologického přístupu.
 • Jazyk chápal jako společenský jev, ne jako vrozenou schopnost.
 • Proto vždy zkoumal jazyk v kontextu kultury.
 • Hypotéza Sapira a Whorfa (teorie jazykového relativismu): mateřský jazyk významně ovlivňuje naše vnímání světa => kolik jazyků, tolik světů. (Viz také Humboldt, Herder)
____________________________________________
 
 
Leonard Bloomfield (1887–1949)
 
 • Zakladatel amerického deskriptivismu.
 • Na rozdíl od Sapira se soustředí jen na jazyk.
 • Přesné exaktní gramatické popisy.
 • Cílem byl dokonalý popis jazyka => deskriptivismus.
 • Nezájem o lexikální obsah.
____________________________________________
 
 
Charles Hockett (1916–2000)
 
 • Student Bloomfielda.
 • Formuloval myšlenky amerického strukturalismu.
 • Zavedl pojmy hloubková a povrchová struktura.
____________________________________________

 

Noam Chomsky (1928)
 
 • Lingvista, filozof, politický aktivista.
 • Nejvlivnější intelektuál.
 • Jeden z nejcitovanějších vědců.
 • Autor generativní gramatiky.
 • Emeritní profesor na MIT (Massachusetts Institute of Technology).
 
____________________________________________
 
 
Generativní gramatika
 
 • Vznik v 50. letech 20. stol.
 • Vychází z představy vrozené univerzální gramatiky.
 • Formální gramatický popis.
 • Jazyk vnímá jako tvůrčí proces.
 • Na základě omezeného počtu předem daných pravidel produkujeme neomezené množství vět.
 • Souhrn těchto pravidel tvoří gramatiku jazyka.
 • Syntactic structures (1957, český překlad: Syntaktické struktury 1966)
 • Maximální formalizace jazyka pomocí symbolů.
 • Jádrové věty  (kernel sentences) = základní věty, od nichž jsou odvozeny všechny ostatní věty pomocí transformačních pravidel.
 • Gramatickou větu rozezná jen rodilý mluvčí.
 
____________________________________________
 
 
Chomsky 2
 
 • Reaguje na kritiku absence sémantiky.
 • zavádí do generativní gramatiky hloubkovou (deep) a povrchovou (surface) strukturu.
 • Transformace nyní slouží k přechodu z hloubkové struktury do povrchové. 
 • Syntax je však stále dominantní.
 • Kompetence a performance.
 • Kompetence = vrozená schopnost vytvářet neomezené množství vět.
 • Performance = soubor skutečných jazykových projevů.